كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
1-إعلان بيان هشتگ ماه در شب کامل شدن ماه در شوال ۱۴۳۹ه.ق.( یعنی ۶ ساعت بعداز غروب آفتاب سه شنبه ۵ تیر۱۳۹۷.)

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
2-بیان امام مهدی درمورد بدرزودهنگام ماه شوال امسال(۱۳۹۷ه.ش.)

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰


كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
3-امام مهدی ناصر محمد یمانی: خورشید به ماه رسیده و ادراک رخ داده که علت آن هم تولد ماه قبل از اقتران مرکزی خورشید و ماه است و لذا خورشید با هلال ماه اقتران می‌کند و حاصل آن انتفاخ اهله است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
4-امام مهدی ناصر محمد یمانی: دلیل مشکلات موجود در اعلان آغاز ماههای قمری بروز اختلال فلکی و ادراک است.ای مردم شما وارد عصر نشانه‌های بزرک قیامت شده‌اید

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
5-هشدار امام مهدی ناصرمحمد یمانی به علمای نجوم درمورد نپذیرفتن بروز اختلالات فلکی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
6-امام مهدی ناصر محمدیمانی:
حیات بشر وارد عصرادراک‌های بزرگ شده؛ و به همین دلیل هلال ماه بعد غروب آفتاب اولین روز ماه بزرگ‌تر ازعادی است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
7-امام مهدی ناصر محمد یمانی: بسیاری ازدانشمندان نجوم درباره آنچه که از بزرگان نجوم آموخته‌اندگرفتارحیرت شده و در مورد حقایق علمی آنها تردید پیدا کرده‌اند؛درمسلمات نجومی اختلال رخ داده است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
8-دانشجویان نجوم دیگربه بسیاری از مسلمات فیزیک نجومی که بسیار دقیق بوده وازبزرگان علم نجوم آموخته‌انداعتماد ندارند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439


9-بیش از۱۳سال است که ناصرمحمدیمانی به تمام بشریت اعلان می‌کند خورشیدبه ماه رسیده وهلال قبل ازاقتران مرکزی متولد شده و خورشیدباهلال ماه اجتماع می‌کند و علت آن ورودحیات دنیابه عصرنشانه‌های بزرگ ساعت است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
10-نشانه تصدیق مهدی منتظر ناصر محمد یمانی این است که خورشید به ماه رسیده و هلال قبل از اقتران مرکزی متولد می‌شود و خورشید با هلال ماه اجتماع می‌کند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439


11-امام مهدی ناصر محمدیمانی: اختلال در تشخیص درست روز اول ماه های قمری

ادراک نشانه‌ای غیرعادی برای علم فیزیک نجومی است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
12-خداوند مهدی منتظرناصرمحمدیمانی را برانگیخته تابه بشریت هشدار دهد وارد بازه زمانی انتفاخ اهله دردوران نشانه‌های بزرگ ساعت شده‌اند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
13-امام مهدی ناصر محمدیمانی: من هرماه به تمام بشریت اعلان می‌کنم که ای مردم جهان خورشید به ماه رسیده و هلال قبل از کسوف متولد شده وخورشید به هلال ماه اجتماع کرده است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
14-بیان امام مهدی درمورد علت بدر زودهنگام ماه در ماه های اخیر

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
15-هشدار مهدی منتظر به دانشمندان نجوم درباره از دست دادن مصداقیت علمیشان:

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
16-امام مهدی ناصرمحمد یمانی به مردم هشدار می‌دهد وارد عصر نشانه‌های بزرگ قیامت شده‌اند : به بدر زود هنگام ماه شوال توجه کنید

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
17-امام مهدی ناصر محمد یمانی توجه تمام مسلمانان را به انتفاخ اهله و بدر زودرس ماه جلب می‌کند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439


18-مهدی منتظر زمان بدر کامل ماه شوال سال ۱۴۳۹ه.ق.(۱۳۹۷ه.ش.) را اعلان می‌کند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
19-امام مهدی ناصر محمدیمانی: ای جماعت مسلمین من ازعذاب روزی بسیار سخت برای شما بیمناکم

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
20-امام مهدی ناصر محمدیمانی: ادارک نشانه‌های از نشانه های بزرگ قیامت است که منجر به انتفاخ اهله و بدر زود هنگام ماه میشود

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
21-
امام مهدی منتظر ناصر محمد یمانی: بیان حدیث رسول الله: [ از نشانه‌های ساعت حجیم شدن(انتفاخ)هلال ها است]

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439


22-این حادثه‌ای کیهانی است که خداوند آن رااز نشانه‌های بزرگ ساعت ونشانه‌ای ازنشانه‌های تصدیق خلیفه خدادرزمین امام مهدی ناصر محمد یمانی قرار داده است

https://pbs.twimg.com/media/DfMB7TaUYAAsRmu.jpg

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
23-خلیفه خدا درزمین امام مهدی ناصرمحمدیمانی با آیات محکم ذکرقرآن عظیم بامردم جهادبزرگی می‌کندتا معذرتی در پیشگاه پروردگارتان باشد وشایدهم تقواکنند.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
24-ای مردم خورشید به ماه رسیده وادراک که تصدیق یکی از نشانه‌های بزرگ ساعت ونشانه تصدیق مهدی منتظرناصرمحمد یمانی است رخ داده

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
25-رسیدن خورشید به ماه در هلال رمضان امسال(۱۴۳۹ ه.ق. و ۱۳۹۷ه.ش.) از ادراک‌های بزرگ است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
26-امام مهدی ناصر محمد الیمانی خورشید به ماه رسیده –ادراک- و هلال قبل از کسوف و اقتران و اجتماع؛متولد شده و خورشید با هلال ماه اقتران پیدا کرده است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
27-امام مهدی آغاز شرعی ماه روزه سال ۱۴۳۹ه.ق.(۱۳۹۷ه.ش.) بر اساس اثبات شرعی هلال رمضان را اعلان و از بدر زودهنگام در یان ماه خبر می‌دهد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
28-در هلال ماه رمضان امسال(۱۴۳۹ ه.ق) ادراک بسیار بزرگ‌تری رخ خواهد داد که تصدیق و نشانه‌ای از نشانه‌های بزرگ قیامت( اشراط الساعة) و نشانه تصدیق مهدی منتظر ناصر محمد یمانی است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439


29-امام مهدی توجه انصار در نقاط مختلف عالم را به آغازماه براساس شب اول ادراک جلب کرده وبرای کسانی که نمی‌دانند توضیحات بیشتری می‌دهد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
30-گمان می‌کنید حیات دنیوی بی‌نهایت است وپایانی نداردگمان می‌کنید خورشید هیچ وقت به ماه نرسیده وتا ابد امکان ندارد شب از روز پیشی گیرد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
31-شما را به مشاهده فایل ویدیویی خلاصه دعوت امام مهدی ناصر محمد یمانی از مسلمانان و تمام بشریت دعوت می‌کنیم https://mahdialumma.com/showthread.php?34534 …

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
32-به تمام بازدید کنندگان توئیتر.. خبری مهم

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439


33-خلیفه خدا درزمین امام مهدی ناصرمحمدیمانی با آیات محکم ذکرقرآن عظیم بامردم جهادبزرگی می‌کندتا معذرتی در پیشگاه پروردگارتان باشد وشایدهم تقواکنند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
34-إعلان القمر النذير ازجانب خداوندواحدقهاربه تمام بشریت برای کسانی ازآنان که می‌خواهند جلو افتاده وازذکرپیروی نموده و ازمهدی منتظراطاعت کنند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439


35-امام مهدی ناصر محمد الیمانی نشانه‌های وقوع حادثه‌ای عظیم یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند اما مسلمانان درگیراختلافات داخلی و جنگ‌های مذهبی شده وازاین هشدارهای الهی غافل شده‌اند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
36-فوری: هشدار و انذار به تمام بشریت چطور ممکن است چند شب مانده به شب نیمه، ماه کامل شود

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
37-من امام مهدی؛ مسلمانان را مسلمان نمی بینم بلکه آنها را از راه راست گمراه می‌بینم چه کسی آنها را از عذاب دردناک حفظ خواهد کرد؟

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
38-مهدی منتظر:آیه و نشانه ادراک رمضان۱۳۹۷اگر ما اراده کنیم، از آسمان بر آنان آیه‌ای نازل می‌کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد https://mahdialumma.com/showthread.php?32211

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
39-چه حجتی می‌تواند بزرگترازاین حجت برای مسلمانان گمراه امی و نصاری و یهود باشدهرکس مراتکذیب کندکلام خدا را که درآیات محکم کتابش آمده تکذیب کرده

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
40-اعلان غافل‌ گیری بزرگ برای تمام بشریت و آنهایی که می‌خواهند زودتر تصدیق کنند یا آن را تأخیر بیندازند و امر از آن خداوند واحد قهار است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
41-فایل ویدیویی: در هلال ماه رمضان امسال(۱۴۳۹ ه.ق) ادراک بسیار بزرگ‌تری رخ خواهد داد که تصدیق و نشانه‌ای از نشانه‌های بزرگ قیامت( اشراط الساعة) و نشانه تصدیق مهدی منتظر ناصر محمد یمانی است الرابط الویدیو:https://youtu.be/Sf7f9peRw4w

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
42-ای مردم از خدا پروا کنید و قبل از آن که نوبت وعده عذاب برسدبه نشانه “اجتماع و پیشی گرفتن” ایمان بیاورید، درحالی که شما آیات خدا را انکار می‌کنیداز تمام کسانی که عربی می‌دانند سؤال خواهم کرد، به من بگویید “ادراک” چیست؟

https://mahdialumma.com/showthread.php?34844۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
كود:
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوال1439
43-

امام مهدی ناصر محمد یمانی آیات کریمه قرآنی را که درمورد زمان “ادراک” به وقت مکه مکرمه است برای تمام دانشمندان نجوم و دین؛ روشن می‌کند
https://mahdialumma.com/showthread.php?34844
https://pbs.twimg.com/media/DgnozAzWsAM4Iya.jpg